druzynablazeja.pl | O Fundacji
15366
page-template-default,page,page-id-15366,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

O NASZEJ FUNDACJI

SKĄD POMYSŁ NA FUNDACJĘ?

W dniu 10 października 2016 r. Błażej wpadł pod pociąg. W wyniku wypadku stracił obie nogi, był reanimowany, walczył o życie. Komunikaty, że „walczy” dodawały wszystkim sił. Nikt nie wątpił w to, że musi wygrać. A skoro wygra, trzeba pomagać. Na początek zbiórka krwi – niezbędnej do życia, później rehabilitacja, protezy, pomoc psychologiczna dla Błażeja i rodziny. Na koniec… dostosowanie mieszkania do ograniczeń Błażeja. Potrzeba niesienia pomocy zjednoczyła grupę osób, praktycznie nie znających się wcześniej, stworzony został Team, który przybrał nazwę #DrużynaBłażeja.

#DRUŻYNABŁAŻEJA – FENOMEN SPOŁECZNY

#DrużynieBłażeja zrobiło się głośno. Akcję wsparli ludzie z pierwszych stron gazet – Agata i Andrzej Duda, Robert Lewandowski, Agnieszka Radwańska, Marcin Gortat, Kuba Wojewódzki i wielu innych.

Błażej otrzymywał wsparcie od osób znanych, ale także od swoich przyjaciół ze szkoły czy drużyny. Ale sygnały płynęły zewsząd – od osób, które nigdy z Błażejem się nie spotkały, ale podziwiały jego walkę o powrót do sprawności. Wszyscy stawali się członkami #DrużynyBłażeja.

Sygnały wsparcia docierały z pozostałych zakątków Ziemi – z Rosji i Ukrainy, z dalszej Irlandii i Wielkiej Brytanii, a nawet z odległej Japonii, USA i Australii. Nawet załoga statku z Morza Pólnocnego dołączyła do tego grona.

KOMU I JAK POMAGAMY?

Głównym celem Fundacji jest wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez promocję aktywnego, zdrowego trybu życia w oparciu o pozytywne wartości stojące za społeczną rolą sportu oraz wychowania fizycznego.

 

Pomagamy naszym podopiecznym poprzez:

  • pomoc merytoryczną,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologiczną,
  • zajęcia ogólnorozwojowe,
  • obozy letnie i zimowe.

 

Tu możesz poznać naszych podopiecznych.

WŁADZE NASZEJ FUNDACJI

Zgodnie ze statutem, fundacją kieruje Zarząd i Rada Fundacji.

 

Zarząd Fundacji:

Cymerman Tomasz – Prezes Zarządu,
Stawiński Ireneusz,
Grodzki Tomasz,

 

Rada Fundacji:

Myśliwski Ryszard Aleksander – Przewodniczący,
Prządka – Barcińska Małgorzata,
Rymanowski Bogdan Marian,
Małek Piotr.

STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI
Błażeja Cymermana #DrużynaBłażeja
(tekst jednolity statutu po zmianach z dnia 18 czerwca 2020 r.)

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja o nazwie „Fundacja Błażeja Cymermana #DrużynaBłażeja”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Tomasza Cymermana, zamieszkałego w Józefowie (05-420) przy ul. Ejsmonda 48 a, legitymującego się dowodem osobistym serii CAM 652597, wydanym przez Burmistrza Miasta Józefowa, Nr PESEL: 76091713893, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Otwocku Kamilę Rock w dniu 30 listopada 2017 roku za numerem Rep. A. nr 3452/2017 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 ze zmianami) oraz z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o pożytku” oraz niniejszego Statutu.
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§2

1. Fundacja może używać nazwy skróconej #DrużynaBłażeja i wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
2. Nazwa oraz znak graficzny (logo) Fundacji jest chroniony prawnie.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną.
4. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Józefów koło Warszawy.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek innych fundacji.

§5

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

DZIAŁ II
Cele statutowe i sposób realizacji celów Fundacji

§6

1. Głównym celem Fundacji jest wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez promocję aktywnego, zdrowego trybu życia w oparciu
o pozytywne wartości stojące za społeczną rolą sportu oraz wychowania fizycznego.
2. Celem Fundacji jest także;

1) prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie poprawy warunków oraz jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz członków ich rodzin, innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
2) organizowanie i niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego,
3) wspieranie młodych talentów z dziedziny sportu i stworzenie im optymalnych warunków do dalszego doskonalenia.

3. Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14) turystyki i krajoznawstwa; 15) ratownictwa i ochrony ludności;
16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
17) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
18) promocji i organizacji wolontariatu;
19) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
21) rewitalizacji;
22) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku w zakresie określonym w pkt. 1–21.

4. Fundacja cele statutowe, o których mowa w ust. 1 realizuje poprzez:

1) finansowanie leczenia i rehabilitacji w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osób niepełnosprawnych;
2) pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osób niepełnosprawnych;
3) zakup leków i środków medycznych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osób niepełnosprawnych;
4) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osób niepełnosprawnych;
5) organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych z udziałem osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osób niepełnosprawnych;
6) organizowanie zajęć i warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, fotograficznych i teatralnych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osób niepełnosprawnych;
7) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
8) współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, , w kraju i zagranicą;
9) prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, zwiększających świadomość społeczną w zakresie wspierania osób będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osób niepełnosprawnych;
10) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych;
11) działalność wydawniczą – opracowywanie tekstów, grafik w formie papierowej, komputerowej;
12) działalność szkoleniową, doradczą, mającą na celu upowszechnienie i wdrożenie programów Fundacji, w tym również poprzez współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;
13) współpracę ze specjalistami w zakresie leczenia i rehabilitacji, w tym również dofinansowywanie kosztownych form leczenia w kraju i za granicą;
14) organizowanie wsparcia specjalistycznego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osób niepełnosprawnych;

Dział III
Majątek i dochody Fundacji

§7

1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 2.000,00 (dwa tysiące złotych) wniesiona przez Fundatora.
2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:

1) z krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
2) z dochodów z majątku Fundacji, aktywów, nieruchomości, ruchomości oraz praw majątkowych;
3) z dotacji, subwencji, datków oraz grantów;
4) z dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych i imprez publicznych;
5) z zysku z lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
6) z praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
7) z odsetek bankowych i innych dochodów od posiadanego kapitału;
8) z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.

4. Wszystkie pozyskane dochody Fundacji przeznaczane są na jej działalność statutową, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§8

Fundacji zabrania się podejmowania działań wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Dział IV
Organy Fundacji

§9

1. Władzami Fundacji są.

1) Zarząd Fundacji.
2) Rada Fundacji.

2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji Fundator powołuje:

a) Cymerman Tomasz – Prezes Zarządu,
b) Stawiński Ireneusz,
c) Grodzki Tomasz,
d) Milewska Izabela Anna.

4. W skład pierwszej Rady Fundacji Fundator powołuje:

a) Komar Ewa,
b) Prządka – Barcińska Małgorzata,
c) Rymanowski Bogdan Marian,
d) Małek Piotr,
e) Myśliwski Ryszard Aleksander.

Część I
Zarząd Fundacji

§10

1. Zarząd Fundacji powołuje Fundator na okres kadencji trwającej 3 (trzy) lata.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Fundacji powoływanego przez Fundatora.
3. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu.
5. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji niezbędne są podpisy dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
6. Sprawozdania finansowe podpisują wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Termin posiedzeń ustala Prezes Zarządu Fundacji, który ma obowiązek poinformować o terminie posiedzeń pozostałych członków Zarządu Fundacji.
8. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu Fundacji.
9. Do zadań Zarządu Fundacji należy:

1) reprezentowanie Fundacji;
2) kierowanie i organizowanie działalności statutowej Fundacji;
3) uchwalanie programów działania Fundacji;
4) gospodarowanie majątkiem Fundacji.

10. Członkowie Zarządu Fundacji działają włącznie na podstawie powołania.
11. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Rady Fundacji
12. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
13. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie powołani i odwołani przez Fundatora.

Część II
Rada Fundacji

§11

1. Radę Fundacji powołuje Fundator na okres kadencji trwającej 3 (trzy) lata.
2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 12 (dwunastu) osób.
3. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się minimum 2 (dwa) razy w ciągu roku. Termin posiedzeń ustala Przewodniczący Rady Fundacji, który ma obowiązek poinformować o terminie posiedzeń pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie powołani i odwołani przez Fundatora.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż najniższa płaca minimalna ogłoszona przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
10. Do zadań Rady Fundacji należy:

1) kontrola działalności statutowej Fundacji;
2) kontrola gospodarki finansowej Fundacji;
3) opiniowanie programów działania Fundacji;
4) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych Fundacji.

Dział V
Zmiana statutu Fundacji

§12

1. Fundator dopuszcza możliwość zmian zarówno Statutu Fundacji jaki i celów Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie zmian statutu jak i celów podejmuje Zarząd Fundacji.

Dział VI
Postanowienia końcowe

§13

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się podmiotowi, który zostanie wskazany przez Zarząd Fundacji, z przeznaczeniem na realizację celów wskazanych w § 6 niniejszego Statutu – zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDACJI